معرفی

مشخصات فردی

علی اکبر اکبری

نام - نام خانوادگی : علی اکبر   اکبری

پست الکترونیکی : a_akbari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع- مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع- مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سوابق اجرایی

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی صنایع

مدیر پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی صنایع

معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری

معاون آموزش و دانشجویی دانشکده مهندسی صنایع

مدیر کل آموزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

مدیر گروه مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و  تحلیل سیستمهاعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی صنایع

محل خدمت : دانشکده مهندسی صنایع

مرتبه علمی : مربی

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر آموزش ، پژوهش و فناوری

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387

علی اکبر اکبری
علی اکبر اکبری

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    مربی
^